ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000, a educaţiei fizice şi sportului precum şi a prevederilor Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul CSM ,,Dorna”Vatra Dornei, aprobat prin HCL nr. 94/2004, modificat prin HCL nr. 156/2007;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a” pct.5,6 şi art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifică art 1, din HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, după cum urmează:

Jucătorii şi antrenorii vor primi următoarele prime:

-          victorie în deplasare – 80 lei

-          victorie acasa – 40 lei

-          meci egal în deplasare – 40 lei

Art. 2 Se modifică anexa 3 la Regulament după cum urmează:

Se constituie Consiliul de Administratie a Clubului Municipal “Dorna” Vatra Dornei, în următoarea componenţă:

Primar : Ioan Moraru

Viceprimar :Mircea Rusu- preşedinte CSM ,,Dorna” Vatra Dornei

Responsabil cu activitatea fotbalistică : Szekely Mihai

Pindelea Grigore –consilier local

Chiruţă Vasile- consilier local

Apostoaie Emil - consilier local

 Reprezentant al sportivilor Cristian Prîsneac

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul contabilitate şi Compartimentul sportiv va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR.152