ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

Privind modificarea şi completarea HCL nr. 130/14.08.2009 privind aprobarea    PUZ pe strada Unirii nr. 115

 în vederea construirii cartierului rezidenţial ,,Paradisul Dornelor”

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi adresa nr. 18486/27.08.2009 a Instituţiei Prefectului jud. Suceava;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“c”,  precum şi art. 45 alin. (2) lit. e, art.115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Articolul 1 din HCL nr. 130/14.08.2009 privind aprobarea    PUZ pe strada Unirii nr. 115 în vederea construirii cartierului rezidenţial ,,Paradisul Dornelor”se modifică  şi va avea următorul conţinut:

,, Se aprobă    Planul Urbanistic Zonal pe Str. Unirii nr. 115- cartier rezidenţial ,,Paradisul Dornelor”, pe teren proprietatea SC ABC CONSTRUCT 2010 SRL Bucureşti conform extraselor CF nr. 3746/2007, 205/2008,  acces din str. Unirii şi str. Foresta, Proiect nr. 24/2008 al Biroului individual de arhitectură nr. 3700 Tabarcea Moraru Ion Cristian, conform planului anexat vizat spre neschimbare, cu obligaţia ca solicitantul să prezinte avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi al Consiliului Judeţean Suceava, conform prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare”.

              Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 130/14.08.2009 rămân neschimbate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR.153