ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea listei blocurilor de locuinţe din municipiul Vatra Dornei în vederea includerii în programul  de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu dispoziţiile art.7 litera „a” şi art.15”a” din OUG nr. 18 din  4 martie 2009 - privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte  

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.(4) lit.”e”precum şi  art. 45 din Legea nr. 215/2001republicată  – a administraţiei publice locale;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 . Se aprobă lista blocurilor de locuinţe din municipiul Vatra Dornei care urmează a fi incluse în programul de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în ordinea de prioritate conform anexei 1 la prezenta.

 

Art.2. Prioritizarea blocurilor de locuinţă stabilită la art. 1 va constitui baza elaborării programului local multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte - in vederea fundamentarii alocatiilor de la bugetul local.  

 

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR.154