ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea atribuirii unui lot de teren situat în Str. Foresta nr.161, către Dandu Liliana Alina, conform Legii nr.15/2003

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr.15/2003- privind  sprijinul acordat tinerilor  pentru construirea unei locuinţe proprietate  personală, modificată şi completată şi HG nr.896/2003  pentru aprobarea  Normelor  metodologice  de aplicare a Legii nr.15/2003;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”b”precum şi  art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, în vederea  construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu   Legea  nr.15/2003,  a unui  lot de teren

 de 300 mp. situat în strada Foresta nr.161, pentru  Dandu Liliana Alina.

           Art. 2 Amplasamentul lotului de la art. 1 este descris în planul din anexa  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 3  La data adoptării prezentei se abrogă HCL nr. 111/2007, având acelaşi obiect.

          Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BOCA ROMAN

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2009

NR.155