ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  Proiectului ,, Sistem informatic integrat pentru eficientizarea comunicarii cu cetatenii si a fluxurilor de activitati din administratia Vatra Dornei » şi a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă  în data de 21.10.2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, precum şi art.  44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.d şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă proiectul “ Sistem informatic integrat pentru eficientizarea comunicarii cu cetatenii si a fluxurilor de activitati din administratia Vatra Dornei”, anexă la hotărâre. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnici şi economici ai proiectului Sistem informatic integrat pentru eficientizarea comunicarii cu cetatenii si a fluxurilor de activitati din administratia Vatra Dornei”.  

Art.3. Se aprobă suportarea cheltuielilor legate de proiect,  cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile şi orice cheltuieli conexe aferente proiectului şi care cad în sarcina solicitantului.

Art.4. Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE şi serviciul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMAN BOCA

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                    Pt. Secretar municipiu

                                                                                                    Rodica ALBEI

VATRA DORNEI

21.10.2009

NR. 156