R O M Â N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

Privind modificarea şi completarea HCL nr. 72/19.06.2008 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor  consilierilor

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

          În baza prevederilor art.31 alin.(2)  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002;

               În temeiul art.45 alin.1  din Legea  nr.215/2001-rep. privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1. Articolul 2 din HCL nr.72/19.06.2008 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

          ,,Art.2. Se alege Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali, în următoarea componenţă:

          1. VASILE CHIRUŢĂ

          2. PROBOTEANU CONSTANTIN

          3. POSTELNICU TINEL

           4. BOCA ROMAN

           5. ROMANICĂ TIREL”

    Art.3. Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 72/19.06.2008 rămân valabile.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.157