R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier municipal a  doamnei Abutnăriţei Paraschiva

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

                       

              Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul secretarului municipiului, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, HCL nr. 158/29.10.2009, prin care Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei constată încetarea de drept a mandatului de consilier local PSD a domnului Boncheş Ilie precum şi   adresa nr.        24581/22.10. 2009  a organizaţiei judeţene PSD;                   

                Conform procesului verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Vatra Dornei;

                În conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67 / 2004- pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

               În temeiul art.45 alin.1  din Legea  nr.215/2001-rep. privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

                         Art.1 – Se valideaza mandatul de consilier local  a doamnei Abutnăriţei Paraschiva,  membru al Partidului Social Democrat- Filiala  Vatra Dornei.

                         Art.2- De la data validarii mandatului de consilier local, doamna Abutnăriţei Paraschiva  face parte din comisia  de specialitate nr. II pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură şi din comisia de specialitate nr. IV pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.159