ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor fonduri pentru achiziţia de carburanţi pentru

Poliţia municipiului Vatra Dornei  şi Jandarmeria Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.“a”, art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.(6),pct.7, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 6000 lei, pentru achiziţia de carburanţi în vederea susţinerii consumului mijloacelor auto de intervenţie, pentru Poliţia municipiului Vatra Dornei.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 6000 lei, pentru achiziţia de carburanţi în vederea susţinerii consumului mijloacelor auto de intervenţie, pentru Jandarmeria municipiului Vatra Dornei.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE 

                                                                 Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 16