R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Iordache Gheorghe

 

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

 

            Având în vedere 

            -Referatul  constatator semnat de  Primarului municipiului Vatra Dornei şi secretar ;

            -Demisia nr. 22432/9.10.2009 din calitatea de consilier local a domnului  Iordache Gheorghe ;

            -dispoziţiile  art.9 alin.(2) lit.a, art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

             În temeiul art. 45  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,a administraţiei publice locale

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1. Se ia act de  încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Iordache Gheorghe, înscris pe lista electorală a Partidului Social Democrat la alegerile din 1 iunie 2008.

          Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deţinut de domnul Iordache Gheorghe.

            Art.3. Primarul şi secretarul municipiului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.160