ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

Privind nominalizarea persoanei care ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a municipiului  VatraDornei şi înlocuitorului acesteia

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra - Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu:-prevederile art. 62 alin. (5)-(8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                       Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica şi cap.1, paragraful 9 din Ordinul MEF nr. 1059/2008 privind  Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice;  

          În temeiul art.36, alin. (2) lit. ,,b”, alin. (4) lit. ,,b”,  alin. (9) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se nominalizează doamna Gabriela Negrea, salariată la Primăria municipiului Vatra Dornei, în cadrul serviciului buget-contabilitate, ca începând cu data prezentei întocmească şi menţină  Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a municipiului  VatraDornei, în conformitate cu prevederile legale.

        Art. 2  Se nominalizează doamna Gika Teodora, salariată la Primăria municipiului Vatra Dornei, în cadrul serviciului buget-contabilitate,  o înlocuiască pe doamna Gabriela Negrea pe perioadele de indisponibilitate pentru activitatea de  întocmire şi  menţinere a  Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a municipiului  VatraDornei, în conformitate cu prevederile legale.

            Art.3.- Primarul Municipiului Vatra - Dornei, prin persoanele nominalizate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.162