ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

Privind modificarea HCL nr.42/2008 privind aprobarea Regulamentului de  Transport în  regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului  VatraDornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra - Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu:- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                     Ordinul nr. 356/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003;             În temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. d, şi alin. (6) lit. a, pct.14, şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Art. 3 alin. (1) din HCL nr.42/2008, modificată prin HCL nr. 7/2009 privind aprobarea Regulamentului de  Transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului VatraDornei se modifică şi se completează şi va avea va avea următorul cuprins:

             “Se aprobă pentru transportul de  persoane în regim de taxi un număr de 40 autorizaţii taxi”

        Art. 2,  Se suplimentează numărul locurilor de parcare din anexa nr. 4 , pct. 5- Parcarea de la Stadion cu încă 10 locuri de parcare.

       Art. 3.Toate celelalte prevederi din HCL nr. 42/2008, modificată prin HCL nr.7/2009 şi anexelor la aceasta rămân neschimbate.

       Art.4.- Primarul Municipiului Vatra - Dornei, prin compartimentul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.163