ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia aXI-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a V-a

  

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1, 5, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă cofinanţarea Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XI-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a V-a , care se va desfăşura în perioada 11-13 decembrie 2009, la Vatra Dornei cu suma de 10.000 lei.

           Art. 2 Sumele alocate vor fi decontate pe baza documentelor justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi Liceul teoretic Ion Luca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.164