ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

Privind alocarea sumei de 800 lei domnului Ioan Popoiu  în vederea editării  volumului de istorie ,,România şi statele din sud-estul Europei(1804-1999)”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.1,  4,  precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 800 lei domnului Ioan Popoiu  în vederea editării  volumului de istorie ,,România şi statele din sud-estul Europei(1804-1999)”.

            Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza  documentelor  justificative.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.166