ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  însuşirea raportului de evaluare a imobilului cămin nefamilişti, situat în strada Unirii nr. 115 şi aprobarea cumpărării acestuia cu destinaţia locuinţe pentru familiile cu probleme sociale grave

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 30 octombrie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art.123 alin.1  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală – Republicată ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit”a” pct.17 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se însuşeşte  raportul de evaluare a imobilului cămin nefamilişti situat în  Str. Unirii nr.115, proprietate a SC Dornafor SA, efectuat de SC Eval CG Consulting  SRL, conform raportului de evaluare prevăzut în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 (1) Se aprobă cumpărarea imobilului descris la art. 1 la preţul de 460.000 lei,  conform procesului verbal al comisiei de negociere, după efectuarea unei expertize tehnice a imobilului .

                         (2) Contractul de vânzare- cumpărare se va încheia după însuşirea  expertizei tehnice a imobilului  de către consiliul local.

            Art. 3 Plata imobilului de la art.1, se va face cu achitarea unui avans de 10% în momentul încheierii contractului, iar restul sumei în 12 rate lunare egale consecutive.

            Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi Compartimentul juridic va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.169