ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor fonduri pentru Clubul Sportiv Şcolar- sanie în vederea participării la Campionatele de sanie din Austria  

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 6000 lei pentru Clubul Sportiv Şcolar- sanie în vederea participării la Campionatele de sanie din Austria.

          Art. 2  Sumele alocate vor fi decontate pe baza unor documente justificative.

          Art. 3  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE 

                                                                 Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 17