ROMÂNIA

                                            JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada

15 noiembrie 2009 – 15 aprilie 2010

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, precum şi Ordinului nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare secţiunea a 7-a, art. 59-69;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „d" , alin. (6) lit. ,,a”, pct. 14, precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală-Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2009 – 15 aprilie 2010, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.170