ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind modificarea şi completarea HCL nr. 118/2009 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 70 mp de teren situat în Str.Vasile Deac, nr.15, aferent   construcţiei proprietate personală a familiei Deac Gavril şi Ana

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Art. 1 din HCL nr. 118/2009 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 70 mp de teren situat în Str.Vasile Deac, nr.15, aferent   construcţiei proprietate personală a familiei Deac Gavril şi Ana se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut :

,,Se aprobă vânzarea  suprafeţei de 124 mp teren situat în Str.Vasile Deac, nr.15, din care 70 mp teren parte din PT 3539/50 din CF 30745,  aferent  construcţiei proprietate personală a familiei Deac Gavril şi Ana, şi suprafaţa de 54 mp reprezentând cota indiviză corespunzătoare locuinţei proprietate.”

Art.2. Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 118/2009 rămân neschimbate.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.172