ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind însuşirea rapoartelor de evaluare actualizate a locuinţelor din tronsonul A al blocului nr.1 din str. Podu Verde nr.1, în vederea vânzării acestora

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 (1) Se însuşesc rapoartele de evaluare actualizate a locuinţelor din tronsonul A al blocului nr.1 din str. Podu Verde nr.1, cu valorile prevăzute în anexa1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Valorile din rapoartele de evaluare vor fi considerate actuale pentru o perioadă de 1 an de la data întocmirii acestora, după această dată vânzările se vor face pe baza rapoartelor de evaluare actualizate.

           Art. 2 (1) Vânzarea se va face pe baza  cererii chiriaşilor, la preţul prevăzut în raportul de evaluare.

                        (2) Plata preţului se va face astfel: 20% avans şi diferenţa în 12 rate lunare egale consecutive, cu o dobândă de 10% pe an, la cursul leu/euro din ziua plăţii.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia economică şi Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.174