ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

Privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de īnchiriere ce au īmplinit vārsta de 35 de ani, conform art.6² alin.4 lit.a din Legea nr.152/1998

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 30 octombrie 2009

 

Avānd īn vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

In baza dispoziţiilor art.6² alin.4, lit.a din Legea nr.152/1998, art.31 din Legea locuinţei nr.114/1996, precum şi art.19 alin.2  din Normele metodologice pentru punerea īn aplicare a Legii nr.152/1998;

            Īn temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, alin.6 lit.a pct.19, art.45 alin.1, art.47, art.49 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de īnchiriere ce au īmplinit vārsta de 35 de ani, conform art.6² alin.4 lit.a din Legea nr.152/1998, calculată conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ,  va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.175