ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobare PUD construire Policlinică, strada Mihai Eminescu nr.19, proprietar SC ,,Dorna Medical” SRL

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa nr. 4106/19.10.2009 a Inspectoratului de Stat în Construcţii- Inspectoratul Teritorial în Construcţii Nord-Est;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” alin.(4) lit. ,,d” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –PUD construire Policlinică, strada Mihai Eminescu nr. 19, proprietar SC ,,Dorna Medical” SRL, conform anexei la prezenta hotărâre.

                   Art. 2 Primarul municipiului, prin serviciul urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.176