ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTARARE

Privind scutirea de la  plata taxelor  judiciare de timbru, extrajudiciare de timbru  si a taxelor de timbru si a taxelor de timbru prevazute de lege, care constituie venituri la bugetul local al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 30 octombrie 2009

 

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Īn conformitate cu prevederile art. 26, alin.4 din Legea nr.146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, art.295 alin.ll lit.c şi lit.d din Legea nr.571/2003 Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul, art. 36 alin.2 lit. b, coroborat cu art.36 alin.4 lit.a şi lit.c şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Sunt scutite de la plata taxelor  judiciare de timbru, extrajudiciare de timbru si a celorlalte taxe de timbru prevazute de lege care constituie venituri la bugetul local al municipiului Vatra Dornei, actiunile judecatoresti,  cererile de executare silită şi cererile de investire cu formulă executorie a hotărārilor judecătoreşti, promovate şi/sau solicitate de către Primarul Municipiului Vatra Dornei, Municipiul Vatra Dornei, Consiliul Local al  municipiului Vatra Dornei, şi de către Serviciile Publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, instituite īn sarcina acestora de către Judecătoria Vatra Dornei

            Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.177