ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   vânzării suprafeţei de 50 mp teren, situat în Str.Oborului, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Negrea Niculae, proprietarul construcţiilor

                       

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 50  mp teren proprietate privată a municipiului Vatra Dornei, aferent construcţiei proprietate particulară,  situată în Str. Oborului, din CF 6918, parte din PT 2714 cu respectarea dreptului de preempţiune pentru   Negrea Niculai.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 40 euro/mp, conform HCL nr.126/2008 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrală în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.179