ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentului local de Urbanism aferent pentru Staţia de Transfer Deşeuri din municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” alin.(5) lit. ,,c”, alin.  (2) lit. “e” alin.(7) lit. “a”   şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul local de Urbanism aferent pentru Staţia de Transfer Deşeuri din municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava,  pe strada Unirii, f.n., teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art. 2  Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de 5 ani. 

            Art. 3 Primarul municipiului, prin serviciul urbanism şi DSIE va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.180