ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  stabilirea componenţei Comisiei de verificare a activităţii

 SC ACET SA- Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Romanică Tirel- preşedinte de şedinţă, urmare a discuţiilor purtate în şedinţa ordinară a Consiliului local din 30 octombrie cu privire la reanalizarea HCL nr. 109/2009 , raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile art. 29 din OG nr. 35/2002 aprobata cu modificari prin Legea nr. 673/2002;

           În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”, pct. 14 precum şi art.55 alin. (9),  art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se numeşte  Comisia de verificare a activităţii SC ACET SA – Vatra Dornei, care va avea  următoarea componenţă:

   Preşedinte : Chiruţă Vasile- preşedinte comisia nr. I economică

             Membri :  Buzilă Gheorghe- consilier local

                              Proboteanu Constantin- consilier local

                              Romanică Tirel- consilier local

                              Apetrii Toader- consilier local

                               Ciocan Saveta- şef serviciu buget- contabilitate

                             Ungureanu Vasile – director DADP

                              Ioniţă Mărioara- contabil DADP

                             Budîi Stelian- serviciul venituri                                    

Secretar comisie- Mezdrea Felicia - jurist consiliul local

 Art. 2 (1) Comisia nominalizată va analiza activitatea economico- financiară şi indicatorii de performanţă a SC Acet SA Vatra Dornei, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi canalizare.

                (2) La finalizarea perioadei de verificare va prezenta rezultatele activităţii  consiliului local.

            Art. 3 Comisia numită, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 ROMANICĂ TIREL

 

    Contrasemnează,

p. Secretar

Rodica Albei

 

 

Vatra Dornei

30.10.2009

NR.181