ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL  LOCAL  AL   MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor

pentru anul 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 noiembrie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Luând în considerare prevederile:

              - art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

  - art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

              -  art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 571/2003 –privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.343/2006, OUG 91/2008, HG  nr. 956/2009 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începând cu anul 2010 precum şi HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile şi completările ulterioare;

        Analizând Nomenclatura stradală, precum şi Planul urbanistic general al municipiului Vatra Dornei,

        Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2010 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin(4) lit. “c” şi art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001- a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

    ART. 1  Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2010, după cum urmează:

      a) nivelurile stabilite în sume fixe conform reglementărilor legale sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale conform Hotărârii  Guvernului nr. 956/2009 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începând cu anul 2010, constituind anexa nr.1,

     b) în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1%  la valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Cap. II din anexa nr. 1 .

     c) cota de impozit  pe clădiri proprietatea persoanelor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor cu data de 01.01.2007 sau care au dobândit clădirile începând cu data de 01.01.2006,  prevăzută la art.253, alin.2- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 1,3 % ;

     d) cota de impozit pe clădiri la persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare cu 1 ianuarie 2007 , prevazută la art.253 alin.6 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal modificat de  Ordonanţa de Urgenţă  nr. 83/2004, se stabileşte la 10 %;

    e) pentru clădirile proprietate publică  sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri – prevăzute la alin.c), d);

    f) pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,  concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

    g) cota de impozit pe spectacol prev art.274.alin.1 şi 2 este egală cu:

-2% în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva internă sau internatională;

-5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decat cele enumerate mai sus

    h) cota taxei de reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 270 alin. 4 din Legea nr.571/2003 privind  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 3 %;

    i) cota taxei  hoteliere, prevăzută la art 279 alin.2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul  fiscal, cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 3 %  şi se aplică la tariful  de cazare numai pentru o singură noapte de cazare, indiferent de perioada  de cazare.

 

    ART. 2  Bonificaţia prevazută pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri , a impozitului pe teren şi impozitul pe mijlocul de transport, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie inclusiv, prevăzută la art. 255 alin.2, art 260 alin2, art 265 alin 2 din Legea nr.  nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:

    a) în cazul impozitului pe clădiri, la  5  %;

    b) în cazul impozitului pe teren, la  5  %

    c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport, la  5 %.

 

    ART. 3 (1) Majorarea anuală prevazută la art.287 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte după cum urmează:

    a) în cazul impozitului pe clădiri, cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.II

    b) în cazul impozitului pe teren, cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.III

    c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport,  prevăzut la art.263, alin.2,6 şi 7 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.IV;

    d) în cazul taxelor pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor-cota de majorare0% anexa nr. 1-cap.V:

    e) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, - cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.VI

    f) în cazul impozitului pe spectacole, - cota de majorare 0 % anexa nr. 1-cap.VII

    g) în cazul altor taxe locale, cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap. X.

                (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.

 

    ART. 4 (1)Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit cod CAEN 5610 resturante-corespondent 5530  şi 5630, baruri- corespondent 5540, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, conform cap. V, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

               (2)Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei prevăzute la alin.(1) se achită  în două rate, respectiv: 31martie şi 30 septembrie cu exceptia  unităţilor noi,  care vor achita integral,  după aprobarea eliberării autorizaţiei dar nu mai târziu de 5 zile de la solicitare. Pentru neachitarea taxei la termenele stabilite , contribuabilii datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale.

                (3)Desfăşurarea de activităţi economice şi a altora similare,  precum şi activităţi prevăzute la  alin.1  fără autorizaţie / viza anuală emisă de primar, inclusiv  nerespectarea condiţiilor  prevăzute de lege,    se sancţionează de organele de control cu amenda  prevăzută  la Cap.XIII- sancţiuni, conform prevederilor art.294, alin.3 ,alin. 6 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    ART.5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice pentru anul 2010, se aplică zonarea municipiului Vatra Dornei descrisă în anexa nr.2 la prezenta hotărâre

 

   ART. 6  Se aprobă taxele speciale şi cuantumul lor  pentru anul 2010, potrivit anexei nr.3.

 

   ART.7  Se aprobă nivelul  chiriilor, tarifelor şi taxelor altele decât cele prevăzute la anexa 1, după cum urmează:-

 - chiriile pentru folosirea terenurilor din domeniul public şi privat sunt cele prevăzute în anexa nr.4.

- chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt cele prevăzute în anexa nr.5.

- tarifele pentru  prestări servicii sunt cele prevăzute în anexa nr. 6

 

 ART.8  Se aproba regulamentul privind   eliberarea/vizarea anuală a  autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate prevăzută la  art.268 alin(1)şi alin. (5)  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare   pe  raza administrativă a municipiului Vatra Dornei prevăzut în anexa nr. 7.

 

ART. 9    Se aproba regulamentul  privind instituirea şi  administrarea  taxei de salubrizare prevăzut în anexa nr. 8.

 

ART.10. Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 ART.11  Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, pe site-ul primăriei municipiului Vatra Dornei cât şi prin presa locală, prin grija secretarului municipiului Vatra Dornei.

 

ART.12  Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu 01.01.2010 şi vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului prin serviciile de specialitate.

ART.13  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local a municipiului Vatra Dornei nr.166 din 30.10.2008 îşi încetează aplicabilitatea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 CHIRUŢĂ VASILE

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.182