ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL  LOCAL  AL   MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare  Suceava, la care municipiul Vatra Dornei este membru asociat

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 18 noiembrie 2009

 

            Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Hotărārea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv- cadru şi a statutului- cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice ;

 Īn conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi completată prin OUG nr. 13/2008;

Īn temeiul art. 11, art. 36 al. (6) lit. a) pct.14 si al. (7) lit. c), precum şi art. 45 al. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Actului Constitutiv al Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava nr. 4233/2008, conform Actului Adiţional  prevăzut īn Anexa nr.1.

Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava nr. 4234/2008, conform Actului adiţional prevăzut īn Anexa nr.2.

 Art. 3. Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava aprobă primirea de noi membri īn Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava, conform anexei nr. 3.

Art. 4  Se desemnează domnul Ioan Moraru, ca reprezentant a Consiliului Local Vatra Dornei, judeţul Suceava īn Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Apă şi Canalizare Suceava, şi se īmputerniceşte voteze pentru, adoptarea Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei pentru Apă şi Canalizare Suceava, īn forma prevăzută la art.1 şi 2 din prezenta hotărāre, precum şi pentru primirea de noi membri īn cadrul Asociaţiei, conform anexei nr. 3.

Art. 5. Se īmputerniceşte Dl. Ioan Moraru , primarul municipiului Vatra Dornei, cetăţean romān, născut la data de 31.01.1958 īn  comuna Şarul Dornei, judeţul Suceava, domiciliat īn municipiul Vatra Dornei, str. Bīrnărel , nr. 14, posesor al C.I. seria SV, nr.592675, eliberată de SPCLEP Vatra Dornei,  să semneze īn numele şi pe seama Consiliului Local Vatra Dornei, actele adiţionale la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei pentru Apă şi Canalizare Suceava, prevăzute īn anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărāre.

Art. 6. Se īmputerniceşte Dl. Gabriel Şiloche, cetăţean romān, născut la data de 02.02.1973 īn municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, domiciliat īn municipiul Fălticeni, str. MIhail Eminescu, nr. 40, judeţul Suceava, posesor al C.I. seria SV, nr. 468653, eliberată de Poliţia Fălticeni la data de 16.01.2007, īndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru īnregistrarea modificărilor şi completărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Judecătoria Suceava şi la Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor.

Art. 7. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 8 – Primarul Municipiului Vatra Dornei prin aparatul de specialitate , va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 CHIRUŢĂ VASILE

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.183