ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului local în vederea desemnării noului Consiliu de Administraţie de către Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ACET SA

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 noiembrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum şi adresa  nr. 25551/2.11.2009 din partea SC Acet SA -Suceava În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin.(3) lit.,,c”, art.37 precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se nominalizează domnul consilier local  Apetrii Toader, ca reprezentant al Municipiului Vatra Dornei în vederea desemnării noului Consiliu de Administraţie de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale ”ACET” S.A. Suceava.

Art. 2 Persoana nominalizată la art.1 , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 CHIRUŢĂ VASILE

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.184