ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei pentru participanţii la întâlnirea internaţională de esperanto din Franţa

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 noiembrie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 1, 4,5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2500 lei,  pentru elevii participanţi la întâlnirea internaţională de esperanto din Franţa.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 CHIRUŢĂ VASILE

 

 

 

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.186