ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   întocmirii amenajamentului silvic pentru suprafaţa de 136,9 ha fond forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 noiembrie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. 21) alin. (3) lit.,,b” din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare precum şi   Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.d şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă    întocmirea amenajamentului silvic pentru suprafaţa de 136,9 ha fond forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei. 

Art.2. Primarul municipiului, prin  compartimentul silvic şi serviciul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 CHIRUŢĂ VASILE

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.188