ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE
privind transmitereaSălii de Educatie Fizică şcolară”, situată în Str.Mihai Eminescu Nr.30, din administrarea Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei în administrarea Liceului teoretic

“Ion Luca”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 noiembrie 2009


    
 Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu prevederile Legii invaţamantului nr.84/1995, republicata, ale HG nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitare de stat;

            În baza protocolului de predare primire nr.22.854/12.10.2009  între Compania Natională de Investitii si Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, prin care s-a predat Sala de Educatie Fizică şcolară;

        Potrivit dispoziilor art.36 al. 2 lit.”csi alin.5 lit.”a” 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale - Republicată,


                     
H O T Ă R Ă Ş T E : 


            Art. 1.
Se aprobă transmitereaSălii de Educatie Fizică şcolarăsituată în municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.30. din administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei în administrareaLiceului teoretic “Ion Luca”.
          Art. 2.  Transmiterea în administrare se va face în baza unui Protocol de predare-primire în termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
      Art.3
Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 CHIRUŢĂ VASILE

 

 

 

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.189