ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, suprafetei de 100 mp teren situat în Str.Mihai Eminescu nr.19,  în vederea extinderii construcţiei proprietate a SC DORNA MEDICAL SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

       În conformitate cu prevederile art.15, lit.”e” din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea construcţiilor ;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ,,b,, precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001.– a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de  100 mp teren situat în strada Mihai Eminescu nr.19, către SC DORNA MEDICAL SRL, în vederea extinderii construcţiei proprietate particulară .

        Art. 2 Durata concesiunii se stabileşte la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

      Art. 3 Nivelul redevenţei se stabileşte la 50 euro /mp,  cu plata  în termen de 5  ani la cursul leu/euro din ziua plăţii.

      Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri şi Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    IORDACHE GHEORGHE                                                       Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 19