ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocolului de colaborare cu Fundaţia Speologică ,,Club Speo Bucovina » în vederea implementării proiectului RAAND-2008/115228- ,,Ecoturism în Tara Dornelor- un instrument pentru dezvoltare durabilă

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 noiembrie 2009

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “dşi alin. (6) lit.“a”, pct 1, 4, precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale  cu modificărle şi  completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1 Se aprobă  protocolul de colaborare dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei şi Fundaţia Speologică ,,Club Speo Bucovina » în vederea implementării proiectului RAAND-2008/115228- ,,Ecoturism în Tara Dornelor- un instrument pentru dezvoltare durabilă, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului pentru semnarea protocolul de colaborare prevăzut la art.1.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DSIE vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 CHIRUŢĂ VASILE

 

 

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.190