ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  însuşirea raportului de evaluare a imobilului  casa şi teren situat  în strada Miriştii nr. 15 şi aprobarea cumpărării acestuia cu destinaţia locuinţă socială

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 noiembrie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art.123 alin.1  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală – Republicată ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit”a” pct.17 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se însuşeşte  raportul de evaluare a imobilului proprietatea domnişoarei Dănilă Ionela Mădălina, efectuat de SC Lucid Expert  SRL, conform raportului de evaluare prevăzut în anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 2  Se aprobă cumpărarea imobilului descris la art. 1 la preţul de 16.000 euro,  conform procesului verbal al comisiei de negociere .

            Art. 3 Preţul imobilului de la art.1, se va face cu achitarea unui avans de 10% în momentul încheierii contractului, iar restul sumei în 4 rate trimestriale în anul 2010.

          Art. 4 Repartizarea imobilului achiziţionat se va face de către Consiliul local.

          Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi Compartimentul juridic va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 CHIRUŢĂ VASILE

 

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.191