ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării suprafeţei de 29 mp teren situat în Str.Lumea Nouă nr.10, aferent curţii locuinţei proprietatea lui Sănduleanu Mihai

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 noiembrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “cşi alin.5 lit.”bşi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea  suprafeţei de 29 mp teren situat în Str. Lumea Nouă nr.10, aferent curţii locuinţei proprietatea lui Sănduleanu Mihai   parte din PT 3435/43 din CF 1213.

Art.2. Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 40 euro/mp conform HCL nr.126/2008 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 30% în momentul încheierii contractului, iar restul sumei în 3 rate lunare egale consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 CHIRUŢĂ VASILE

 

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.193