ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea realizării Proiectului ,, Sprijinirea perfecţionării personalului administraţiei publice locale pentru un viitor european al municipiului Vatra Dornei”, cofinanţarea  cheltuielilor aferente  proiectului şi participarea ca partener împreună cu Fundaţia Corona- filiala Suceava

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 noiembrie 2009

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.  44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (7) lit. “a”  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1. Se aprobă realizarea proiectului “ Sprijinirea perfecţionării personalului administraţiei publice locale pentru un viitor european al municipiului Vatra Dornei” şi parteneriatul cu fundaţia Corona- filiala Suceava.

Art.2. Se aprobă cofinanţarea proiectului,, Sprijinirea perfecţionării personalului administraţiei publice locale pentru un viitor european al municipiului Vatra Dornei, cu suma de 9000 lei, reprezentând 2% din costurile totale eligibile ale proiectului , în sumă de 450.000 lei , precum şi eventualele costuri neeligibile  aferente proiectului.

 Art.3 Se împuterniceşte primarul municipiului pentru semnarea acordului de parteneriat cu fundaţia Corona- filiala Suceava.

Art.4. Primarul municipiului, prin Serviciul SPDTS, DSIE şi serviciul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 CHIRUŢĂ VASILE

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.195