ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea, de principiu a  închirierii  suprafeţei de 250 mp teren situat în Cîmpulung Moldovenesc, la depozitul Hurghiş, în vederea asigurării accesului pentru descărcarea utilajelor de transport

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 noiembrie 2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale, Legea nr.51/2006 privind serviciile publice de gospodărire comunală şi Legea 101/2006- a serviciului de salubrizare a localitatilor şi ale HCL nr. 125/2009 privind aprobarea  transportului şi depozitării deşeurilor menajere din municipiul Vatra Dornei la depozitul Hurghiş- Câmpulung Moldovenesc;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “e”, art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a” pct.11,14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă, de principiu,  închirierea de la Nisioi Viorica, a suprafeţei de 250 mp teren, situat în Cîmpulung Moldovenesc, la depozitul de gunoi menajer Hurghiş , în vederea asigurării accesului pentru descărcare a utilajelor de transport ale Primăriei.

Art. 2  Durata contractului de închiriere va fi  de 1 an,  cu posibilitatea de prelungire, conform legii.

Art. 3 Preţul  închirierii imobilului- teren descris la art.1  va fi de 1000 lei/an.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcţia Administrării Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 CHIRUŢĂ VASILE

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.196