ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2000 lei pentru Asociaţia ,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 noiembrie 2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Cheşa Elena, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1,2, 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2000 lei, pentru Asociaţia ,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”, în vederea realizării celei de a III-a ediţii a programului ,,Un Crăciun pentru fiecare”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin   Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

 

Contrasemnează

Pt.Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.197