ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Proiectului ,, Cresterea calitatii serviciilor turistice în Bazinul Dornelor prin Amenajarea Posturilor Salvamont « , şi cofinanţarea  cheltuielilor aferente  proiectului

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 noiembrie 2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile din Ghidul finanţatorului pentru POR –Axa prioritară 5- Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului domeniul de intervenţie 5.2- Crearea, dezvoltarea , modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice precum şi art.  44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (7) lit. “a”  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1. Se aprobă realizarea proiectului “  Cresterea calitatii serviciilor turistice in Bazinul Dornelor prin Amenajarea Posturilor Salvamont  ” .

         Art.2. Se aprobă  documentaţia tehnică pentru proiectul ,, Cresterea calitatii serviciilor turistice in Bazinul Dornelor prin Amenajarea Posturilor Salvamont  ”, conform anexei la prezenta hotărâre.       

Art.3. Se aprobă cofinanţarea cu 2 % a proiectului,, Cresterea calitatii serviciilor turistice in Bazinul Dornelor prin Amenajarea Posturilor Salvamont  a cărui valoare totală (investiţia – cheltuieli eligibile  + TVA ) este de

1 305 322,90 lei , precum şi a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului.

Art.4. Primarul municipiului, prin Serviciul SPDTS, DSIE şi serviciul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 CHIRUŢĂ VASILE

    Contrasemnează,

pt. Secretar

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.11.2009

NR.198