ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii  suprafeţei de 100 mp, teren situat în Str. Republicii nr.48,   de la domnul Piticari Eugenie în vederea accesului pentru intervenţii la conductele de utilităţi

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “e”, art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a” pct.11,14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea suprafeţei de 100 mp teren, pe o durată de 5 ani cu posibilitatea de prelungire,  situat în str. Republicii nr.48, de la Piticari Eugenie, în vederea accesului pentru intervenţii la conductele de utilităţi.

Art. 2 Preţul  închirierii imobilului descris la art.1  va fi de 2,5 lei/mp/lună.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate,  DSIE şi Serviciul de urbansim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    IORDACHE GHEORGHE   

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 20