ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii  suprafeţei de 600 mp teren proprietatea municipiului situat în str. Negreşti în vederea realizării unei căi de acces către terenul proprietatea SC Daniel Birger SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “e” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea suprafeţei de 600 mp teren, proprietatea municipiului, pe o durată de 5 ani cu posibilitatea de prelungire conform legii,  situat în str. Negreşti f.n.,  în vederea realizării unei căi de acces către terenul proprietate a SC Daniel Birger SRL.

Art. 2 Preţul  închirierii imobilului descris la art.1  va fi de 1500lei/an.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate,  compartimentul cadastru şi Serviciul de urbansim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    IORDACHE GHEORGHE   

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 21