ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea, de principiu,  PUZ pe strada Unirii nr. 115

 în vederea construirii cartierului rezidenţial ,,Paradisul Dornelor”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“c”,  precum şi art. 45 alin. (2) lit. e, art.115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă, de principiu,  Planul Urbanistic Zonal pe Str. Unirii nr. 115- cartier rezidenţial ,,Paradisul Dornelor”, pe teren proprietatea SC ABC CONSTRUCT 2010 SRL Bucureşti conform extraselor CF nr. 3746/2007, 205/2008,  acces din str. Unirii şi str. Foresta, Proiect nr. 24/2008 al Biroului individual de arhitectură nr. 3700 Tabarcea Moraru Ion Cristian, conform planului anexat vizat spre neschimbare.

          Art. 2 Primarul municipiului, prin compartimentul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   IORDACHE GHEORGHE  

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

29.01.2009

NR. 22