R O M Â N I A

 JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al  domnului Pindelea Grigore

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009

                       

              Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul secretarului municipiului, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, HCL nr. 25/26.02.2009, prin care Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei constată încetarea de drept a mandatului de consilier local PD-L a domnului Dromereschi Gheorghe precum şi   adresa nr.   4957     /226.02. 2009  a PD-L;                        

                Conform procesului verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Vatra Dornei;

                În conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67 / 2004- pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

               În temeiul art.45 alin.1  din Legea  nr.215/2001-rep. privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

                         Art.1 – Se valideaza mandatul de consilier local  al domnului Pindelea Grigore,  membru al Partidului  Democrat- Liberal Filiala  Vatra Dornei.

             Art.2- De la data validarii mandatului de consilier local, domnul   face parte din comisia  de specialitate nr. I pentru programe de dezvoltare economică, buget-finanţe , administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ, agricultură- silvicultură şi din comisia de specialitate nr. II pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONSTANTIN HUŢANU  

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

26.02.2009

NR. 26