ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordul pentru transportul şi depozitarea temporară a deşeurilor municipale pe amplasamentul fostului perimetru minier Arşiţa

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 20.01.2009

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Gheorghe Iordache, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile HG.nr. 349/ 2005 privind depozitarea deşeurilor;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a” pct.14, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă, de principiu, transportul şi depozitarea temporară a deşeurilor municipale pe amplasamentul fostului perimetru minier Arşiţa.

Art.  2   Se împuterniceşte primarul municipiului în vederea efectuării tuturor demersurilor pentru organizarea şi exploatarea unei platforme de depozitare temporară a deşeurilor municipale pe amplasamentul propus la art.1.

Art. 3 Sumele necesare realizării obiectivului propus la art. 1 se vor suporta din bugetul local.

Art. 4 Primarul municipiului, prin  DSIE , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEORGHE IORDACHE

 

Contrasemnea

                                                                                                 Secretar municipiu                                                                                                                                                Jr.Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

20.01.2008

NR. 3