ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareprecum şi art. 17, 18, 22 şi 57 ale HG nr.1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a” pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001republicată – a administraţiei publice locale ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se stabilesc veniturile potenţiale nete care se pot obţine prin valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile specifice, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se stabilesc situaţiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă de la bugetul local, conform anexei nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  HCL nr.126/31.10.2006 şi anexele acesteia.

            Art. 5 Primarul, prin serviciul contabilitate şi  Asistenţă Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONSTANTIN HUŢANU  

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

26.02.2009

NR. 30