ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr.184/2008 privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 2, 16, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă suplimentarea sumei alocate  prin HCL nr. 184/2008 de 6500 lei, ca premii pentru  familiile domiciliate în  municipiul Vatra Dornei care au împlinit 50 ani de căsătorie cu suma de 500 lei.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local şi surse atrase.

          Art. 3 Primarul, prin  Compartimentul de stare civilă şi Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONSTANTIN HUŢANU  

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

26.02.2009

NR. 31