ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea a 40 mc lemn lucru răşinoase , ajutor pentru reconstruirea locuinţei afectate de incendiu din strada Plopilor nr. 14, proprietatea lui

Pop Viorel

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea cantităţii de 40 mc lemn lucru răşinoase din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei , partida 10111 UP IX Gheorghiţeni- OS Vatra Dornei, ca ajutor pentru  reconstruirea locuinţei afectate de incendiu din strada Plopilor nr. 14, proprietatea lui Pop Viorel

          Art. 2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONSTANTIN HUŢANU  

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

26.02.2009

NR. 32