ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii   proiectului ,, Extindere spaţii de învăţământ- Liceul teoretic Ion Luca”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009

 

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“c”, art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.“a” pct.1, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1  Se aprobă întocmirea proiectului ,, Extindere spaţii de învăţământ Liceul teoretic Ion Luca”.

Art. 2    Sumele necesare întocmirii documentaţiei prevăzute la  art. 1 vor fi suportate de la bugetul local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DSIE şi serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONSTANTIN HUŢANU  

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

26.02.2009

NR. 33