ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind alocarea sumei de 2000 lei pentru Cruceanu Oana în vederea continuării studiilor

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  1,2 precum şi art. 45alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei pentru Cruceanu Oana în vederea continuării studiilor.

         Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONSTANTIN HUŢANU  

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

26.02.2009

NR. 34