ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor fonduri pentru refacerea Bisericii ortodoxe din comuna Crucea

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,c” precum  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei, către Primăria  Crucea, ca sprijin pentru refacerea Bisericii ortodoxe din comuna Crucea.

         Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

            Art. 3 Primarul, prin serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONSTANTIN HUŢANU  

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.02.2009

NR. 37