ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeţei de 5700 mp teren, situat în strada Unirii nr. 66-78 în vederea construirii unui centru comercial

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu dispoziţiile art. 4 si art. 5 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

        În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

           

      Art.1 Se abrogă HCL nr. 46/28.03.2008 privind modificarea art.2 din HCL nr.110/2006.

       Art.2 Se abrogă prevederile HCL nr. 83/2008 cu privire la amplasarea unei parcări etajate pe strada Unirii nr.66-78. Toate celelalte prevederi ale HCL nr.83/2008 rămân neschimbate.

      Art.3 Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului  teren de construcţii- proprietatea  Municipiului Vatra Dornei, situat în intravilanul Municipiului Vatra Dornei, str. Unirii 66-78,  în suprafaţă totală  de 5700 mp, în vederea construirii unui centru comercial .

     Art.4 Preţul de pornire la licitaţie, pentru imobilul mentionat la art. 2, este de 40 euro/mp, preţ stabilit conform HCL nr. 126/2008, cu pas de licitare de 5%.

     Art.5  Primarul Municipiului, prin Serviciul Urbanism şi Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONSTANTIN HUŢANU  

                                                                                        Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

26.02.2009

NR. 39